POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie „RODO”) informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych (zarówno rodziców/opiekunów, jak i dziecka) jest Anna Mazur Przedszkole „Smerfuś”, os. Sikorskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 378 3512;

2) inspektorem ochrony danych w Anna Mazur Przedszkole „Smerfuś”, os. Sikorskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój jest Pan Grzegorz Szajerka  (adres: Grupa Prawna Togatus sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/5, e-mail:grzegorz.szajerka@gptogatus.pl);

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze m.in. dla celów podatkowych i celem zapewnienia prawidłowej opieki dzieci, a także mogą być one przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, art. 6 ust 1 pkt c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze danych w postaci rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, a także przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej opieki dziecku w oparciu odpowiednie ustawy i rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych w postaci ewentualnej konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest konieczne dla wykonania ciążącego na administratorze danych obowiązku wynikającego m.in. z ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. – o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3, rozporządzenia MEN z 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (…);

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Anna Mazur Przedszkole „Smerfuś” w Busku Zdroju, którzy będą je przetwarzać w niezbędnym zakresie w celach rozliczeniowo-organizacyjnych, a także podmioty zewnętrzne wykonujące usługi na rzecz administratora danych w postaci usług informatycznych, księgowych, rachunkowych, prawniczych, ubezpieczeniowych, finansowych i innych uzasadnionych interesem administratora danych, co będzie się odbywać  w oparciu o indywidualne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte z tymi podmiotami celem odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony danych osobowych. Odbiorcą danych mogą być również podmioty publiczne (urzędy, instytucje itp.) upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Okresem tym będzie m.in. okres obowiązywania umowy, oraz następnie okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych tj. co najmniej 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z maksymalnym terminem przedawnienia roszczeń wynikającym z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny;

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie o którym mowa wyżej. Są Państwo zobowiązani do podania danych obligatoryjnych, a konsekwencją niepodania tych danych będzie odstąpienie od zawarcia umowy. Z kolei podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne i konieczne celem realizacji umowy;

10) w stosunku do Państwa danych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym o profilowaniu.